Το νομοσχέδιο για το νέο Κέντρο Βιβλίου και Πολιτισμού

0
155

 

Δημοσιεύτηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση νέου φορέα για το βιβλίο αλλά και τον πολιτισμό με την κατάργηση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

 

Άρθρο 46

Επωνυμία – Εποπτεία – Έδρα – Προνόμια

 1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» καταργείται και στη θέση του ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Ι.ΒΙ.Π». Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Foundation for Book and Culture» και ο διακριτικός τίτλος ως «HFΒC». Για τους σκοπούς του παρόντος, το εν λόγω νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αναφέρεται ως «Οργανισμός».
 2. Ο Οργανισμός εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής, εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απολαμβάνει των διοικητικών και δικαστικών απαλλαγών και ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. Ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εφαρμόζεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).
 3. Η επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως επωνυμία, σήμα ή άλλως από οποιονδήποτε τρίτο.

 

Άρθρο 47

Σκοποί του Οργανισμού

 1. Σκοποί του Οργανισμού είναι οι ακόλουθοι:

(α) η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 1 του ν. 2557/1997 (Α’ 271) και διαμορφώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία, για την προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την ανάδειξη του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού μέσου,

(β) η καλλιέργεια αναγνωστικών πρακτικών σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, με έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους, καθώς και στις ευάλωτες ομάδες, μέσω ίδιων ενεργειών, καθώς και μέσω συνεργασίας με συναρμόδια Υπουργεία ή μέσω συμπράξεων με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(γ) η ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου του βιβλίου στην Ελλάδα, μέσω ίδιων ενεργειών, καθώς και μέσω συμπράξεων με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(δ) η προώθηση, διάδοση και προβολή των ελληνικών γραμμάτων και εκδόσεων, καθώς και του ελληνικού βιβλίου, ως μέσου μόρφωσης και ψυχαγωγίας και ως προϊόντος πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω ίδιων ενεργειών, δράσεων, προγραμμάτων και εκθέσεων και μέσω συμπράξεων με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(ε) η ανάληψη δράσεων για τον συντονισμό και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό κλάδο του βιβλίου για θέματα που αφορούν στο σύνολο του οικοσυστήματος και της αλυσίδας παραγωγής, διανομής και διάθεσης του βιβλίου στην αγορά, ιδίως συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφραστών, εκδοτών, βιβλιοπωλών, βιβλιοθηκών,

(στ) η διαχείριση, λειτουργία και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής

«ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ» (www.biblionet.gr), η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τίτλο, στοιχεία δημιουργού, στοιχεία εκδοτικού οίκου, έτος έκδοσης, γλώσσα πρωτοτύπου, αριθμό σελίδων, Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN) και τιμή, καθώς και, ευρύτερα, η ανάπτυξη, η λειτουργία και ο συντονισμός διαλειτουργικών βάσεων συστημάτων, δεδομένων, στατιστικών, ψηφιακών και οπτικοακουστικών αρχείων και καταλόγων που σχετίζονται με το βιβλίο, την αλυσίδα του βιβλίου και τους επαγγελματίες του ελληνικού κλάδου του βιβλίου και η αξιοποίησή τους προς όφελος του κλάδου,

(ζ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών του ελληνικού κλάδου του βιβλίου,

(η) η λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος επιχορήγησης μεταφράσεων σε ξένες γλώσσες, έργων που έχουν ήδη εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα (GreekLit) και της ιστοσελίδας www.GreekLit.gr,

(θ) ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων ως προς την ανάληψη δράσεων σχετικών με το βιβλίο, τον εκδοτικό κλάδο, τις βιβλιοθήκες και το ευρύτερο πεδίο των γραμμάτων,

(ι) η καλλιέργεια της γνωριμίας και προσέγγισης του ελληνικού πολιτισμού στην αλλοδαπή, της ευρύτερης γνώσης για την ελληνική συμβολή στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες και γενικά στην πολιτιστική δημιουργία,

(ια) η διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας και η μέριμνα για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στον ελληνισμό της διασποράς,

(ιβ) η ενίσχυση της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες,

(ιγ) η συμβολή στην καλλιέργεια και αξιοποίηση των διαπολιτισμικών και πολυπολιτισμικών σχέσεων, με στόχο την ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των λαών για την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξή τους και

(ιδ) κάθε άλλη δράση, η οποία κατατείνει στην προαγωγή, προβολή και ανάδειξη των ελληνικών γραμμάτων και του βιβλίου και στην υποστήριξη των επαγγελματιών του ελληνικού κλάδου του βιβλίου.

 1. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως: (α) συνεργάζεται με το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών, και με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), πολιτιστικούς οργανισμούς, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιείται σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του και μπορεί να συμβάλλει στην προώθησή τους,

(β) αναπτύσσει σχέσεις με άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τρίτες χώρες για τη συνεργασία σε θέματα βιβλίου και μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,

(γ) αναλαμβάνει δράσεις, συντονίζει και προωθεί τη συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με το βιβλίο και τα ελληνικά γράμματα, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, των εκδοτικών οίκων, των βιβλιοπωλών, των συγγραφέων, των μεταφραστών, των επιμελητών, των εικονογράφων και των εδρών νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

δ) διαμορφώνει και υλοποιεί προγράμματα και εκστρατείες φιλαναγνωσίας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών προγραμμάτων στοχευμένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

(ε) σχεδιάζει και παρέχει ευκαιρίες κινητικότητας μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας και διαμονής (residencies) συγγραφέων, μεταφραστών και άλλων επαγγελματιών του κλάδου του βιβλίου και στηρίζει άλλες μορφές κινητικότητας επαγγελματιών του ελληνικού κλάδου του βιβλίου στο εξωτερικό,

(στ) διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου και προάγει το ελληνικό βιβλίο με κάθε πρόσφορο μέσο, φυσικό ή ψηφιακό,

(ζ) σχεδιάζει και υλοποιεί χρηματοδοτικά προγράμματα και προσκλήσεις που συνδέονται με την ενίσχυση μέρους ή του συνόλου της αλυσίδας του βιβλίου,

(η) σχεδιάζει, διοργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για συγγραφείς, μεταφραστές, εργαζόμενους σε εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπώλες και άλλους επαγγελματίες του ελληνικού κλάδου του βιβλίου,

(θ) διεξάγει και δημοσιεύει έρευνες και μελέτες αναφορικά με τη βιβλιοπαραγωγή, τις αναγνωστικές πρακτικές και συμπεριφορές, την παραγωγή, διανομή και διάθεση του βιβλίου, τα στατιστικά και οικονομικά μεγέθη του κλάδου του βιβλίου και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την αλυσίδα του βιβλίου,

(ι) ενισχύει ή χρηματοδοτεί πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες, αναπτύσσει προγράμματα υποτροφιών και ανταλλαγών και οργανώνει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού,

(ια) παράγει και διαχειρίζεται πολιτιστικά έργα και οπτικοακουστικό υλικό που προωθούν την υλοποίηση των σκοπών του,

(ιβ) εκδίδει συλλογικούς τόμους, έντυπα και μη στατιστικά δεδομένα βιβλιολογικού ενδιαφέροντος, (ιγ) οργανώνει βιβλιοθήκη βιβλιολογικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικό δίκτυο σύνδεσης με την Εθνική Βιβλιοθήκη, τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, πληροφοριακά δίκτυα με αντίστοιχο υλικό, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία,

(ιδ) δημιουργεί οπτικοακουστικό αρχείο λογοτεχνών για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση του έντυπου και ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού που υπάρχει ήδη και είναι διάσπαρτο, καθώς και νέου υλικού, με σκοπό τη δημιουργία τράπεζας οπτικοακουστικού υλικού Ελλήνων λογοτεχνών.

 

Πόροι του Οργανισμού είναι:

Άρθρο 48

Πόροι – έσοδα

 

α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

β) χρηματοδοτήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για συγκεκριμένες δράσεις ή χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,

γ) παροχές από χαριστική αιτία,

δ) τα έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ιδιώτες,

ε) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως,

στ) έσοδα από συμβάσεις σχετικές με την προώθηση του σκοπού του, την παροχή υπηρεσιών, την εκμετάλλευση προϊόντων που παράγει, εισιτήρια και πωλήσεις,

ζ) έσοδα από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, όπως από τη μίσθωση και λειτουργία πωλητήριου, αναψυκτηρίου και λοιπών χώρων,

η) έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με τους σκοπούς του,

θ) έσοδα από πωλήσεις παραγόμενων καλλιτεχνικών αγαθών, από τη διαχείριση και προβολή των παραγωγών και από επιμέλεια παραγωγών στο εξωτερικό,

ι) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιδίωξης των σκοπών του φορέα.

 

Άρθρο 49

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 50

Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τα μέλη του ορίζονται για ανανεώσιμη θητεία τεσσάρων (4) ετών με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί η απόφαση της παρούσας, η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι τον ορισμό των μελών του νέου Δ.Σ. και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

 

 1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μέρους Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183) περί επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα.
 2. Τα λοιπά εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται ως εξής:

α) τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών, νομικούς και οικονομολόγους,

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, γ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών,

δ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,

ε) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους επαγγελματικούς φορείς των εκδοτών,

στ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους επαγγελματικούς φορείς των συγγραφέων και των μεταφραστών και

ζ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους επαγγελματικούς φορείς των βιβλιοπωλών.

 1. Τα μέλη του Δ.Σ. των περ. β) έως ζ) της παρ. 2 υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την περιέλευση σε αυτά σχετικής έγγραφης πρόσκλησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου, ο εποπτεύων Υπουργός δύναται να διορίσει ως μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα της επιλογής του.
 2. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του εποπτεύοντα Υπουργού.
 3. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν μία (1) ή περισσότερες θέσεις μελών του Δ.Σ., η πλήρωση αυτών γίνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ.. Μέχρι την πλήρωση αυτών, το Δ.Σ. συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, όχι όμως πέρα από τρεις (3) μήνες, και εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των πέντε (5).
 4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού μετά τη λήξη της μέχρι να ορισθούν νέα μέλη, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο.
 5. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του επιλέγονται μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

 

Άρθρο 51

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεών του.
 2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, την οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας του Οργανισμού και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 3. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν ιδίως:

α) η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων του Οργανισμού, ο οποίος υποβάλλεται σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53,

β) η απόφαση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης, μνημονίων συνεργασίας και κάθε σύμβασης, απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα,

γ) η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, καταπιστευμάτων ή χορηγιών,

δ) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού του Οργανισμού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων,

ε) η υποβολή στον εποπτεύοντα Υπουργό προς έκδοση σχεδίου του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού,

στ) η έγκριση προγραμμάτων υποτροφιών, επιδότησης, επιχορήγησης, χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του,

ζ) η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος Επιχορήγησης Μεταφράσεων ελληνικών εκδόσεων GreekLit και η μέριμνα για τη βελτίωση και ανάπτυξή του,

η) η έγκριση δράσεων και προγραμμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Οργανισμού, πέραν αυτών των περ. α) έως ζ),

θ) η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για όλο το προσωπικό του Οργανισμού, ι) η κατανομή του προσωπικού στις διοικητικές μονάδες του Οργανισμού.

 1. Το Δ.Σ. υποβάλλει δια του Προέδρου του στον εποπτεύοντα Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τους στόχους του Οργανισμού.

 

Άρθρο 52

Σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού συνεδριάζει, με φυσική παρουσία στην έδρα του ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα και έκτακτα κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η σύγκληση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Στο αίτημα του δεύτερου εδαφίου αναφέρεται το προς συζήτηση θέμα. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.
 2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και προσκαλεί τα μέλη. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, είναι έγγραφη και γνωστοποιείται από τον γραμματέα του Δ.Σ. στα μέλη του Δ.Σ. σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ως άνω γνωστοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του.
 4. Κατά τη συνεδρίαση συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη συνεδρίαση δύνανται να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
 5. Εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος δύναται να ορίσει ως εισηγητή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή προϊστάμενο οργανικής μονάδας ή υπάλληλο του Οργανισμού, εφόσον πρόκειται για ζήτημα για το οποίο έχει γνώση λόγω της θέσης του.

Οι έγγραφες εισηγήσεις και, αν υπάρχουν, τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα μέλη είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

 1. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται ο γραμματέας, ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών, καθώς και ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.
 2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο συντάσσεται από τον γραμματέα και επικυρώνεται από τον προεδρεύσαντα.
 3. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις και τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

 

Άρθρο 53

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, β) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως,

γ) υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του Οργανισμού, τον οποίο σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον απολογισμό του έργου του, καθώς και προτάσεις και εισηγήσεις για την υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού,

δ) υποβάλλει προς το Δ.Σ. προτάσεις, εισηγήσεις και έγγραφα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του Οργανισμού,

ε) εισηγείται στο Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, τον ετήσιο προϋπολογισμό για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος, οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το προσωπικό, καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,

στ) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Οργανισμού, επικουρούμενος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του,

ζ) προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους,

η) υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Οργανισμού,

θ) συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Δ.Σ.,

ι) υπογράφει κάθε σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο σχετικά με την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και τη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων των συνεργατών και δικηγόρων του Οργανισμού, μετά από έγκριση του Δ.Σ.,

ια) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού,

ιβ) είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού,

ιγ) είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

ιδ) διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση,

ιε) υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού, μετά από έγκριση του Δ.Σ.,

ιστ) εγκρίνει και εκδίδει κάθε πράξη χρηματοδότησης ή παροχής κινήτρων σε δικαιούχους προγραμμάτων του Οργανισμού και

ιζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα ή άλλους νόμους και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται με απόφαση του Δ.Σ..

 1. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος δύναται, με απόφασή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., έχοντας τη δυνατότητα να ορίσει ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

 

Άρθρο 54

Κωλύματα και ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με τον Οργανισμό. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α’ 181), των μελών του Δ.Σ., καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού.
 2. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα μέλη του Δ.Σ.. Ο έλεγχος του πρώτου εδαφίου απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.
 3. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται συμπληρωματικά το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και κανόνων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

 

Άρθρο 55

Στελέχωση – Θέματα προσωπικού

 1. Στον Οργανισμό συνιστώνται είκοσι δύο (22) θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση νομικού συμβούλου.
 2. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.
 3. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019

 

(Α’ 133), περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών ή απρόβλεπτων αναγκών δύναται να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

 1. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, ο Οργανισμός δύναται να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).
 2. Για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, να ανατίθεται σε ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).
 3. Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).
 4. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού συνεχίζει να υπηρετεί στον Οργανισμό με την ίδια εργασιακή σχέση και καταλαμβάνει θέσεις της παρ. 1 σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες αντίστοιχες με τα προσόντα του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 56

Διοικητική διάρθρωση

Ο Οργανισμός αποτελείται από μία (1) Διεύθυνση, τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο ως εξής:

Α. Διεύθυνση Βιβλίου, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα δύο (2) τμήματα και δύο (2) γραφεία: α. Τμήμα Προώθησης Ελληνικών Γραμμάτων και Εκδόσεων, β. Τμήμα Ερευνών, Εκδόσεων και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, γ. Γραφείο GreekLit, δ. Γραφείο Βιβλιοnet,

Β. Τμήμα Παραρτημάτων Εξωτερικού και Ελληνομάθειας, Γ. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,

Δ. Τμήμα Ανάπτυξης και Επικοινωνίας,

Ε. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 57

Παραρτήματα

Ο Οργανισμός δύναται να συστήνει Παραρτήματα στο εξωτερικό, καθώς και τοπικές επιτροπές υποστήριξης της δραστηριότητάς τους. Τα Παραρτήματα μπορεί να προσλαμβάνουν τη νομική μορφή και φύση που προβλέπεται από το νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής. Διευθυντές των Παραρτημάτων ορίζονται Έλληνες ή αλλοδαποί που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Οργανισμού. Τη θέση Διευθυντή μπορούν να κατέχουν και μορφωτικοί σύμβουλοι ή μορφωτικοί ακόλουθοι. Τα Παραρτήματα του Οργανισμού συνεργάζονται με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές του τόπου εγκατάστασής τους, οι οποίες τους παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη.

 

Άρθρο 58

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Μεταφράσεων (GreekLit)

 1. Ο Οργανισμός, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, επιχορηγεί τη μετάφραση προς ξένες γλώσσες, έργων λόγου γραμμένων στην ελληνική γλώσσα, ήδη εκδοθέντων, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού προγράμματος επιχορήγησης της παρ. 5 του άρθρου Δικαιούχοι του προγράμματος επιχορήγησης είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως πανεπιστήμια, μορφωτικά ιδρύματα και εκδοτικές επιχειρήσεις.
 2. Ο Οργανισμός επιχορηγεί τη μετάφραση προς ξένες γλώσσες, αποσπάσματος (δείγματος) έργων λόγου γραμμένων στην ελληνική γλώσσα, ήδη εκδοθέντων, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού προγράμματος επιχορήγησης της παρ. 5 του άρθρου 89. Δικαιούχοι του προγράμματος επιχορήγησης είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως πανεπιστήμια, μορφωτικά ιδρύματα, και εκδοτικές επιχειρήσεις.
 3. Ως ήδη εκδοθέν έργο λόγου κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε έργο λόγου που διαθέτει Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN) και έχει διατεθεί στην αγορά.
 4. Η δαπάνη των επιχορηγήσεων των παρ. 1 και 2 καλύπτεται από τους πόρους του άρθρου

 

Άρθρο 59

Διαχειριστική χρήση

 1. Η διαχειριστική χρήση του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
 2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, έως τη 10η Ιουλίου του επόμενου έτους.
 3. Για κάθε διαχειριστική χρήση το Δ.Σ. του Οργανισμού συντάσσει έκθεση πεπραγμένων, η οποία συνοδεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρ. 2.
 4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση πεπραγμένων εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Για τον λόγο αυτό υποβάλλονται προς αυτόν, συνοδευόμενες από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 60, έως την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.
 5. Μετά από την έγκρισή τους, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση πεπραγμένων, μαζί με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 60, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

 

Άρθρο 60

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

 1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκάστης χρήσεως του Οργανισμού ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τον ν. 4449/2017 (Α’ 7), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.
 2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε χρήσης κατά τα ανωτέρω ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

 

Προηγούμενο άρθροΙζαμπέλ Τρενόν: γράφω σα να είμαι σε διακοπές στη Νάξο (συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Σαμοθράκη)
Επόμενο άρθροespresso (διήγημα της Γεωργίας Συλλαίου)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ