Να διευκολυνθούν οι ερευνητές – Επιστολή προς τον Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

0
2159

Προς τον Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

κ. Φίλιππο Τσιμπόγλου

 

Αθήνα,  10/9/2020

 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

H Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρξε πάντοτε η σημαντικότερη ερευνητική βιβλιοθήκη της χώρας, με πλούσιο και σπάνιο υλικό, το οποίο συχνά δεν ανευρίσκεται σε καμία δημόσια, δημοτική ή άλλη ελληνική βιβλιοθήκη. Καθώς για πολλά χρόνια οι συλλογές της ήταν κλειστές για τους ερευνητές, η επιστημονική κοινότητα ανέμενε διακαώς την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, προκειμένου να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό υλικό, το τόσο απαραίτητο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, καθηγητές πανεπιστημίου κ.ά. Η επιστημονική κοινότητα χαιρέτισε από την αρχή το σημαντικό έργο της μετακίνησης και του εκσυγχρονισμού της ΕΒΕ, καθώς οι άριστες υποδομές του νέου κτιρίου στο ΚΠΙΣN και οι ψηφιακές δυνατότητες που αυτό παρέχει υπόσχονταν καλύτερες συνθήκες φύλαξης, συντήρησης και αξιοποίησης του υλικού, ενώ η εισαγωγή ψηφιακών μέσων θα εξασφάλιζε την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους αναγνώστες.

Ασφαλώς η Εθνική Βιβλιοθήκη βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική περίοδο και είναι εμφανείς οι προσπάθειες που έχουν γίνει και γίνονται τόσο από τη διεύθυνση όσο και από το προσωπικό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Ωστόσο, λόγω της παρούσας συγκυρίας και κυρίως λόγω του υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας της, δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να λειτουργήσει όπως άλλες βιβλιοθήκες του ίδιου βεληνεκούς· είναι μια υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη, με αρκετά δραστήριο δανειστικό τμήμα, δεν ικανοποιεί όμως πλήρως τις ανάγκες των ερευνητών.

Συγκεκριμένα:

 • Οι ερευνητές από το εξωτερικό δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΕΒΕ εφόσον δεν διαθέτουν ΑΦΜ, απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους ως αναγνωστών της βιβλιοθήκης.
 • Το σύστημα της προκράτησης επιτρέπει μεν στους ερευνητές να παραγγείλουν από πριν τα έντυπα που τους ενδιαφέρουν, ωστόσο, εάν κατά την επίσκεψή τους στη βιβλιοθήκη θελήσουν να συμβουλευτούν κάποια επιπλέον έντυπα, δεν μπορούν να το κάνουν. Θα πρέπει να γίνει νέα προκράτηση και να επισκεφθούν εκ νέου τη βιβλιοθήκη, καθώς οι παραγγελίες δεν εξυπηρετούνται αυθημερόν, ακόμα και για βιβλία που βρίσκονται στο ίδιο το κτίριο του ΚΠΙΣΝ, γεγονός το οποίο συνιστά τροχοπέδη ιδίως για τους ερευνητές που δεν έχουν ως μόνιμο τόπο διαμονής την Αθήνα.
 • Παρά το επιβοηθητικό σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας περιοδικών μέσω e-mail και το πρόθυμο προσωπικό του οικείου Τμήματος της ΕΒΕ, ο χρόνος διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων είναι πολλές φορές αρκετά μεγάλος: Καθώς τα περισσότερα περιοδικά δεν φυλάσσονται στο ΚΠΙΣΝ, οι ερευνητές ενίοτε αναγκάζονται να περιμένουν έως και έναν μήνα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο έντυπο που χρειάζονται, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν προθεσμίες δημοσιεύσεων ή συνεδρίων.
 • Επικαλούμενη τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η ΕΒΕ απαγορεύει τη φωτογράφιση έστω και της σελίδας περιεχομένων από οποιοδήποτε περιοδικό ή εφημερίδα, εφόσον –όπως επί λέξει αναφέρεται στον σχετικό Κανονισμό– «επ’ αυτών των έργων ισχύουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας». Με τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα αναπαραγωγής περιορίζεται ουσιαστικά στα έργα για τα οποία έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του Ν. 2121/93 διάρκεια προστασίας τους (70 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού). Παρά ταύτα, υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν –και μάλιστα κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθεται η ΕΒΕ σε οποιονδήποτε κίνδυνο έναντι των πνευματικών δημιουργών και εκδοτών– τη μερική τουλάχιστον κάμψη της απόλυτης αυτής απαγόρευσης, προς όφελος πάντοτε του επιστημονικού έργου των ερευνητών, οι οποίοι δεν επιδιώκουν εμπορικό όφελος. Ειδικότερα, ο Έλληνας νομοθέτης, μολονότι δίστασε δυστυχώς να κάνει χρήση της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 παρ. 3 περίπτ. ιδ’ της υπ’ αριθμ. 2001/29/ΕΚ Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνατότητας περιορισμού της εξουσίας των πνευματικών δημιουργών να απαγορεύουν την αναπαραγωγή των έργων τους στην περίπτωση της χρήσης πνευματικών έργων από βιβλιοθήκες και της παροχής πρόσβασης στο κοινό με σκοπό την έρευνα ή την ιδιωτική μελέτη των έργων αυτών μέσω εξειδικευμένων τερματικών, εισήγαγε στον Ν. 2121/93 τον λεγόμενο περιορισμό του δικαιώματος αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση (άρθρο 18). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί οποιοσδήποτε να αναπαραγάγει, χωρίς την άδεια του δημιουργού, το πνευματικό έργο του τελευταίου, αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, εφόσον το έργο έχει νομίμως δημοσιευθεί και εφόσον δια της αναπαραγωγής δεν εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευσή του και δεν παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών (όπως όταν π.χ. αναπαράγεται το σύνολο του έργου). Είναι, νομίζουμε, προφανές ότι η αναπαραγωγή σύντομων αποσπασμάτων, με την εποπτεία πάντοτε της ΕΒΕ και εντός των χώρων της, ούτε παραβλάπτει τη νόμιμη εκμετάλλευση του έργου (ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που το έργο ακόμη διατίθεται στην αγορά) ούτε θίγει τα έννομα συμφέροντα των δημιουργών. Αντίθετα, η καθολική απαγόρευση αναπαραγωγής, ακόμη και για έντυπα που εκδίδονταν πριν από 100 ή 150 χρόνια, όπως και για τον Τύπο που εκδιδόταν από ομάδα εκδοτών ή χωρίς επώνυμους συντάκτες δυσχεραίνει το επιστημονικό έργο των ερευνητών, χωρίς οι περιορισμοί αυτοί να βρίσκουν επαρκές δικαιολογητικό έρεισμα στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφενός πολλά από τα περιοδικά είναι ψηφιοποιημένα και ελεύθερα σε επίσημες ιστοσελίδες ιδρυμάτων, αφετέρου σε άλλες ερευνητικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (π.χ. Γεννάδειο Βιβλιοθήκη) και στο εξωτερικό η ανάλογη διαδικασία είναι απλούστερη, ιδίως για παλαιότερα έντυπα.
 • Απαγορεύεται, επίσης, στους ερευνητές να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ψηφιακά μέσα (π.χ. φωτογραφικές μηχανές ή φορητά σκάνερ) για την αναπαραγωγή λίγων σελίδων από βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες που δεν υπόκεινται στους παραπάνω περιορισμούς, ενώ και αυτό είναι εφικτό π.χ. στο ΕΛΙΑ, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, στις Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες της χώρας και σε σημαντικές βιβλιοθήκες του εξωτερικού όπως η British Library του Λονδίνου. Χρειάζεται να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτημα χορήγησης ψηφιακών αντιγράφων από την ΕΒΕ, διαδικασία ιδιαιτέρως χρονοβόρα και πολλές φορές αναποτελεσματική, καθώς ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος να σημειώνει αναλυτικά σε διαφορετικές αιτήσεις κάθε τεύχος, σελίδα, όνομα συγγραφέα ακόμη και για ογκώδη περιοδικά ή για κάθε φύλλο εφημερίδας. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί επιβαρυντικά και για το ίδιο το υλικό, καθώς ήδη φθαρμένα περιοδικά και εφημερίδες φθείρονται ακόμη περισσότερο. Η φθορά θα ήταν μικρότερη αν ο ερευνητής φωτογράφιζε το τεκμήριο τη στιγμή που το εντόπιζε, υπό την εποπτεία κάποιου υπαλλήλου.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας της συλλογής χειρογράφων (9.00-14.00), το οποίο είναι περιοριστικό για τους ερευνητές.

Η επιστημονική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, απευθύνεται στη Διεύθυνση της ΕΒΕ με τη βεβαιότητα ότι θα ληφθούν υπόψη τα παραπάνω ζητήματα. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα βρεθεί τρόπος ώστε η ΕΒΕ να γίνει πιο προσιτή εκτός από το ευρύ κοινό και στους ερευνητές, οι οποίοι ήταν ανέκαθεν ο βασικός κορμός των αναγνωστών της, και ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί με πληρότητα στον ουσιαστικό ρόλο της.

 

Με τιμή

 

 1. Θανάσης Αγάθος, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 2. Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 3. Μαρία Αθανασοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ
 4. Αναστασία Αθήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 5. Αλεξία Αλτουβά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 6. Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, Διδάκτωρ Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 7. Έλενα Αναστασάκη, Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Kent και Paris VIII
 8. Δήμητρα Αναστασιάδου, Διδάκτωρ Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 9. Πέρσα Αποστολή, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 10. Λένα Αραμπατζίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 11. Δημήτρης Αρβανιτάκης, Ιστορικός, Μουσείο Μπενάκη
 12. Μαρίνα Αρετάκη, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV)
 13. Ελισάβετ Αρσενίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου
 14. Χρυσάνθη Αυλάμη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου
 15. Άννα Αφεντουλίδου, Αποσπασμένη Φιλόλογος στο ΙΕΠ, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 16. Νάσος Βαγενάς, Ομότιμος Καθηγητής Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 17. Παναγιώτα Βασιλάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 18. Βασίλειος Βερτουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 19. Αντιγόνη Βλαβιανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, ΕΑΠ
 20. Αθηνά Βογιατζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 21. Σοφία Βούλγαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΔΠΘ
 22. Θανάσης Γαλανάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 23. Εύα Γανίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 24. Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 25. Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, Ερευνήτρια Β΄, ΙΜΣ/ΙΤΕ
 26. Ανδρέας Γιακουμάτος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, ΑΣΚΤ
 27. Βασιλική Γιαννακού, Μέλος ΕΕΠ Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ
 28. Δήμητρα Γιανναρά, Διδάκτωρ Ιταλικής Λογοτεχνίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 29. Αγγέλα Γιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 30. Γεωργία Γκότση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 31. Ειρήνη Δάγλα, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 32. Χρήστος Δανιήλ, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Διδάσκων ΕΑΠ και ΑΠΚΥ
 33. Κωστής Δανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΔΠΘ
 34. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Επίτιμος Διδάκτωρ Φιλολογίας ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Πατρών, Ποιητής–Βιβλιογράφος
 35. Αναστασία Δασκαρόλη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοτεχνικής Μετάφρασης και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 36. Γιάννης Δημητρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 37. Τιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
 38. Μαρία Διαμαντοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 39. Παναγιώτης Ελ Γκεντί, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 40. Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
 41. Λουκία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 42. Λεύκιος Ζαφειρίου, Φιλόλογος-Ερευνητής
 43. Αλέξης Ζήρας, Κριτικός λογοτεχνίας, Γραμματολόγος
 44. Μαίρη Ηλιάδη, Διδάκτωρ Θεατρικών Σπουδών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 45. Χρυσούλα Ηλιάδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 46. Βιβή Θεοδοσάτου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕΔΒΜ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 47. Χρύσα Θεολόγου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 48. Νίκος Θεοτοκάς, Καθηγητής Ιστορίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου
 49. Σοφία Ιακωβίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ
 50. Βίκτωρ Ιβάνοβιτς, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Συγγραφέας, Μεταφραστής
 51. Θάλεια Ιερωνυμάκη, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 52. Δέσποινα Ιωσήφ, Διδάκτωρ Ιστορίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 53. Βασιλική Καισίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Birmingham
 54. Στέφανος Κακλαμάνης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 55. Σπύρος Καράβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου
 56. Άννα Καρακατσούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 57. Χ. Λ. Καράογλου, Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 58. Κατερίνα Καρατάσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick
 59. Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 60. Ελένη Κατσαβέλη, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 61. Γιάννα Κατσιαμπούρα, Διδάκτωρ Ιστορίας Επιστημών, Διδάσκουσα ΠΤΔΕ ΑΠΘ
 62. Βασιλική Κωστούλα–Καρατζά, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 63. Όλγα Κατσιαρδή–Hering, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
 64. Άννα Κατσιγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 65. Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 66. Γιώργος Κεντρωτής, Καθηγητής Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου
 67. Γιώργος Κεχαγιόγλου, Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 68. Σπύρος Κιοσσές, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας ΔΠΘ
 69. Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΔΠΘ
 70. Άνη (Αναστασία) Κοντογιώργη, Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης, ΥΠΠΟΑ, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 71. Αθηνά Κορώνη, τ. Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 72. Θανάσης Κούγκουλος, Διδάκτωρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
 73. Ιορδάνης Κουμασίδης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων ΕΑΠ-ΕΚΠΑ
 74. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Συμβασιούχος Διδάσκων στο Τμήμα ΘΙΣΤΕ ΑΣΚΤ-Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΚΠΑ
 75. Κωνσταντίνος Κωστέας, Msc Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 76. Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 77. Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 78. Τίνα Λεντάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 79. Βασίλης Λέτσιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου
 80. Σωτήριος Λίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου και Πολιτικής στη Μέση Ανατολή, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου
 81. Marcou Loïc, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στην EHESS (CETOBaC) και στην INALCO (CREE, Παρίσι)
 82. Peter Mackridge, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου της Οξφόρδης
 83. Βασίλης Μακρυδήμας, Διδάκτωρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 84. Μαντώ Μαλάμου, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 85. Νικόλας Μανιτάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 86. Δήμητρα Μαραβελάκη, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Νεοελληνικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Birmingham
 87. Άγης Μαρίνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών
 88. Δώρα Μαρκάτου, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 89. Ανδρονίκη Μαστοράκη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου
 90. Άννα Ματθαίου, Καθηγήτρια Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 91. Νίκος Μαυρέλος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΔΠΘ
 92. Δώρα Μέντη, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 93. Γιάννης Μητροφάνης, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 94. Μαριλίζα Μητσού, Διευθύντρια Σπουδών στο CRH/EHESS, Παρίσι
 95. Αναστάσιος Μικάλεφ, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Birmingham
 96. Αγγελική Μουζακίτη, Διδάκτωρ Βαλκανικής Ιστορίας, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ
 97. Άγγελος Μουζακίτης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 98. Δέσποινα Μπισχινιώτη, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 99. Μάριος Μώρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 100. Αναστασία Νάτσινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 101. Πασχάλης Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου
 102. Μαρία Νικολοπούλου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 103. Χρήστος Νίκου, Διδάκτωρ Συγκριτικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου της Σορβόννης
 104. Γιάννης Ντεληγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΔΠΘ
 105. Σοφία Ντενίση, Καθηγήτρια Ιστορίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας, ΑΣΚΤ
 106. Ματρώνα Παλαιού, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 107. Ευτυχία Παναγιώτου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 108. Στρατής Παπαϊωάννου, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 109. Λευτέρης Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου
 110. Φίλιππος Παππάς, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 111. Σπύρος Ν. Παππάς, Ερευνητής
 112. Ματίνα Παρασκευά, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 113. Μαρία-Χριστιάνα Πάσσου, Διδάκτωρ Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 114. Γιάννης Πατίλης, Φιλόλογος-Ερευνητής, Ποιητής-Εκδότης
 115. Γιώργος Περαντωνάκης, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Κριτικός Λογοτεχνίας
 116. Βασίλειος Πετικάς, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 117. Έφη Πέτκου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 118. Βασιλική Πέτσα, Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
 119. Αλέξης Πολίτης, Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 120. Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 121. Ράνια Πολυκανδριώτη, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 122. Δημήτρης Πολυχρονάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 123. Εύη Ποσάντζη, αφ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 124. Παναγιώτης Πούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής, ΑΣΚΤ
 125. Δέσποινα Προβατά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 126. Θεοδόσης Πυλαρινός, Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου
 127. Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Λέκτορας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 128. Μαρίνα Ροδοσθένους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 129. Βασίλης Ρούβαλης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Συγγραφέας
 130. Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 131. Βαρβάρα Ρούσσου, Μέλος ΕΔΙΠ ΘΙΣΤΕ, ΑΣΚΤ
 132. Βασίλης Σαμπατακάκης, Διευθυντής Κλασικών και Ρομανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Lund, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών
 133. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου
 134. Ξένη Σκαρτσή, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 135. Δημήτρης Σταματόπουλος, Καθηγητής Βαλκανικής και Ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ
 136. Ξένια Συμεωνίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΔΠΘ
 137. Γιάννης Στάμος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Princeton
 138. Μαρία Στασινοπούλου, Συγγραφέας–Κριτικός λογοτεχνίας
 139. Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 140. Μελίνα Ταμιωλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 141. Άννα Ταμπάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Θεατρολογίας-Ιστορίας Θεάτρου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 142. Ανδρονίκη Τασιούλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 143. Ολυμπία Ταχοπούλου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 144. Δημήτρης Τζιόβας, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Birmingham
 145. Σωτήρης Τριβιζάς, Φιλόλογος–ερευνητής
 146. Αγγελική Δ. Τσαγρή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 147. Βάσια Τσακίρη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 148. Γιώργος Τσερεβελάκης, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 149. Κώστας Τσικνάκης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 150. Ελισάβετ Τσιριμώκου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
 151. Νίκος Φαλαγκάς, Διδάκτωρ Νεοελληνικών Σπουδών, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
 152. Παναγιώτης Φελέκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου
 153. Έλλη Φιλοκύπρου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ
 154. Νάντια Φραγκούλη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 155. Έλενα Χαμαλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου
 156. Γιώργος Χαριτάτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 157. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 158. Δημήτρης Χείλαρης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 159. Χριστίνα Χρονοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 160. Άννα Χρυσογέλου-Κατσή, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 161. Μαρία Ψάχου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Προηγούμενο άρθροΗ γοητεία της θερινής λίστας των ποιητών (της Βαρβάρας Ρούσσου)
Επόμενο άρθροΚυριάκος Ντελόπουλος – Δεν κουράζομαι ποτέ να μιλώ για βιβλία (της Σταυρούλας Τσούπρου)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ