Η γοητεία της λίστας

10
334

Δημήτρης Φύσσας. 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ. Όπου, ενάντια στη θέση ότι οι λίστες δεν μπορούν να είναι λογοτεχνία, επιστρατεύεται (με απαράδεκτο τρόπο;) ο Όμηρος. 

 

 

Οι ιατρικές εξετάσεις που δεν καλύπτονται πλέον από τ΄ασφαλιστικά ταμεία είναι οι εξής:

 

1 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 110000039 3,43

2 Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 110000042 4,49

3 Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000100 2,88

4 Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά 110000102 2,26

5 Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 110000113 9,51

6 Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 110000114 14,23

7 THROMBOTEST 110000129 7,16

8 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 110000131 4,75

9 Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 110000132 2,23

10 Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000136 581,07

11 Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 110000269 4,4

12 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ 120000072 20,54

13 α-Μαννοσιδάση (λευκά) 130000021 5,02

14 Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους 130000053 4,49

15 Εξέταση κοπράνων πλήρως δι’ αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 130000087 5,22

16 α-Mαννοσιδάση πλάσματος 130000130 11,89

17 Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 130000131 14,23

18 Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 130000132 11,89

19 Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE 130000163 123,26

20 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 130000192 4,75

21 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση 130000194 4,75

22 Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 150000011 2,88

23 Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου 150000016 8

24 Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 150000035 2,88

25 Αντίδραση Zondek – Friedman 150000039 14,23

26 Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 150000040 5,22

27 Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 150000041 8,01

28 Παρασκευή αυτεμβολίων 150000055 8,63

29 Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 150000068 2,88

30 Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 150000069 7,63

31 Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) 150000070 1,76

32 Τιτλοποίηση αντισωμάτων εγκύων 150000073 42,67

33 Waler Rose 150000080 4,17

34 Δοκιμασία Latex 150000086 7,16

35 Ames Ona 150000102 4,75

36 Prolk – m 150000103 3,43

37 DERMO TEST 150000105 8,28

38 Ιολογικός Έλεγχος 150000108 5,22

39 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 150000122 4,75

40 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 150000123 9,51

41 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος 150000124 9,51

42 Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση 150000125 1,76

43 Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 120000496 9,51

44 Α1? Μικροσφαιρίνη ούρων 120000497 12,38

45 Οιστρόνη αίματος (E1) 160000097 12

46 Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 160000127 9,51

47 Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) 120000097 8,28

48 Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 160000004 22

49 Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 160000007 12,38

50 Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 160000008 41,03

51 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) ανα δείγμα: 160000013 16,46

52 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 160000014 4,75

53 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 160000015 10

54 Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά 160000039 15,85

55 Πρεγναδιόλη 160000043 12,38

56 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 160000051 12,38

57 Αγγειοτονίνη Η 160000053 6,66

58 Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) 160000063 10

59 Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 160000064 20

60 Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών 160000065 6,66

61 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) 160000067 18,99

62 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 160000084 9,51

63 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 160000089 9,51

64 Αντιδιουρητική ορμόνη – ADH 160000093 28,47

65 Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π. 400000021 1,76

66 Κορεπραξία δια φωτοπηξίας 400000025 21,72

67 Εξέταση δι’ Adaptometre προσαρμογή στο σκότος 400000035 4,49

68 Οφθαλμοδυναμομέτρηση 400000039 2,26

69 Τονογράφημα 400000041 2,26

70 Ηλεκτροτανογραφία 400000042 5,46

71 Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74) 400000045 2,26

72 Οπτικός νυσταγμός 400000058 2,41

73 Ορθοπτική άσκηση 400000060 2,41

74 Προσαρμογή στο σκότος 400000062 3,17

75 Τεστ υδροποσίας 400000067 2,91

76 Λογοπεδική εξέταση 540043002 4,75

77 Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) 540043006 6,63

78 Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας 540043007 2,88

79 Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση 540043008 2,88

80 Βρογχιακά συρίγγια 540046001 19,81

81 Τραχειοβρογχοσκόπηση 540046002 6,63

82 Βιοψία βρόγχων 540046005 8,01

83 Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών 540048001 2,88

84 Πλύση ωτός απλή 540050006 2,26

85 Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς 540050007 2,26

86 Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν 540050008 2,88

87 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης 220000002 5,22

88 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση 220000003 5,22

89 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) 220000005 4,05

90 Ορθοδιάγραμμα καρδιάς 220000007 4,05

91 Βαλληστοκαρδιογράφημα 220000010 4,05

92 Φωνοκαρδιογράφημα 220000012 2,88

93 Σφυγμογράφημα 220000013 3,43

94 Κινηματοαγγειογραφία 220000016 12,33

95 Ανυσματοκαρδιογράφημα 220000026 5,02

96 Κορυφοκαρδιογράφημα 220000027 2,96

97 Καρωτιδογράφημα 220000028 2,96

98 Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση 270000016 4,05

99 Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο 270000018 4,05

100 Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι 270000019 4,05

101 Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας 270000022 128,48

102 Υπνοθεραπεία 270000023 4,49

103 Κοιλιογραφία εγκεφάλου 270000025 5,46

104 Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα 270000030 5,46

105 Ρεογράφημα – Ρεοεγκεφαλοφράφημα 270000033 5,46

106 Ινσουλινοθεραπεία 270000034 4,49

107 Χαρτογράφηση εγκεφάλου 270000040 35,22

108 Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος 270000047 78,47

109 Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας 270000048 87,84

110 Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας 270000049 87,84

111 Αφαίρεση επιδέσμου μικρού 380000001 0,65

112 Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου 380000002 1,2

113 Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού 380007001 15,55

114 Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση 380007002 6,63

115 Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380009002 5,22

116 Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση 380019002 5,22

117 Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης 380023001 8,01

118 Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης 380041001 12,97

119 Ανάταξη καταγμάτων κλειδός 380047001 6,63

120 Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης 380047002 8,01

121 Ανάταξη καταγμάτων πλευρών 380047003 2,88

122 Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380049001 5,22

123 Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης 380049002 4,05

 

«Τι ΄ν΄ αυτό ρε μαλάκα;»

«Οι εξετάσεις που δεν καλύπτονται πια από τ΄ ασφαλιστικά ταμεία.  Τι θες και ρωτάς; Αφού το γράφει στον τίτλο. Μετά τους κωδικούς, ακολουθεί η αξία της κάθε μιας σε ευρώ»

«Είσαι τρελός ρε μαλάκα;»

«Γιατί;»

«Τι να την κάνει ο αναγνώστης τη λίστα; Που δεν έχει μόνο εξετάσεις, έχει και θεραπείες στο τέλος»

«Συμφωνώ,  αλλά δεν πειράζει. Εγώ έτσι το βρήκα, έτσι το κατέβασα, έτσι τ΄ άφησα»

«Και θα το βάλεις στο βιβλίο έτσι;»

«Ναι»

«Είσε τρελός ρε συ. Είσαι βλαμμένος»

«Γιατί είμαι τρελός; Οι λίστες πάντα ήτανε κομμάτι της λογοτεχνίας. Ξέρεις πόσα πεζά και πόσα ποιήματα με λίστες θα μπορούσα να σου επικαλεστώ, από Έλληνες και ξένους;»

«Βλακείες. Αυτό είναι καθαρή αντιγραφή. Πού βρίσκεται ο συγγραφέας;»

«Στο ότι το επέλεξε και το αναπαράγει με λογοτεχνική και όχι με πρακτική ροπή»

«Και λοιπόν; Το λες σοβαρά αυτό;»

«Ναι. Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στη λογοτεχνία και τη μη λογοτεχνία; Εγώ δεν ξέρω»

«Ούτε γω ξέρω, αλλά μια λίστα σίγουρα δεν είναι λογοτεχνία»

«Έτσι λες, ε; Για πάρε αυτό και βλέπουμε:

 ‘…Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον

Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε, 495

οἵ θ’ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν

Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,

Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,

οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,

οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 500

Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,

Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,

οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ’ Ἁλίαρτον,

οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,

οἵ θ’ Ὑποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, 505

Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος,

οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν

Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ’ ἐσχατόωσαν:

τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ

κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. 510 

οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον,

τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος

οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεί̈δαο,

παρθένος αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα

Ἄρηϊ κρατερῷ: ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ: 515

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον

υἷες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο,

οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν

Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, 520

οἵ τ’ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο,

οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,

οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο:

τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.

οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, 525

Βοιωτῶν δ’ ἔμπλην ἐπ’ ἀριστερὰ θωρήσσοντο. 

Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας

μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας

ἀλλὰ πολὺ μείων: ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,

ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς: 530

οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε

Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς

Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα:

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο

Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης. 535 

οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες

Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν

Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον,

οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,

τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος 540

Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.

τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες

αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι

θώρηκας ῥήξειν δηί̈ων ἀμφὶ στήθεσσι:

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 545

οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον

δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ’ Ἀθήνη

θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,

κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ:

ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται 550

κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν:

τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς.

τῷ δ’ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ’ ἀνὴρ

κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας:

Νέστωρ οἶος ἔριζεν: ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν: 555

τῷ δ’ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,

στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν

Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 560

Τροιζῆν’ Ἠϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ’ Ἐπίδαυρον,

οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,

τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης

καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός:

τοῖσι δ’ ἅμ’ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς 565

Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος:

συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης:

τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον

ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς, 570

Ὀρνειάς τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν

καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστος πρῶτ’ ἐμβασίλευεν,

οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν

Πελλήνην τ’ εἶχον ἠδ’ Αἴγιον ἀμφενέμοντο

Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν, 575

τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων

Ἀτρεί̈δης: ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι

λαοὶ ἕποντ’: ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν

κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν

οὕνεκ’ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς. 580

οἳ δ’ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,

Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,

Βρυσειάς τ’ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς,

οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,

οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο, 585

τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος

ἑξήκοντα νεῶν: ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο:

ἐν δ’ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼς

ὀτρύνων πόλεμον δέ: μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ

τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 590 

οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν

καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐύ̈κτιτον Αἰπὺ

καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον

καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι

ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς 595

Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ’ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος:

στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ

Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο:

αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν

θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν: 600

τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ:

τῷ δ’ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ

Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν’ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί,

οἳ Φενεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον 605

Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην

καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν

Στύμφηλόν τ’ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,

τῶν ἦρχ’ Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων Ἀγαπήνωρ

ἑξήκοντα νεῶν: πολέες δ’ ἐν νηὶ̈ ἑκάστῃ 610

Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν.

αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων

νῆας ἐϋσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον

Ἀτρεί̈δης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει. 

οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον 615

ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα

πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,

τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ

νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί.

τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην 620

υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε:

τῶν δ’ Ἀμαρυγκεί̈δης ἦρχε κρατερὸς Διώρης:

τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς

υἱὸς Ἀγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτος. 

οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων 625

νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸς Ἤλιδος ἄντα,

τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηϊ

Φυλεί̈δης, ὃν τίκτε Διὶ̈ φίλος ἱππότα Φυλεύς,

ὅς ποτε Δουλίχιον δ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς:

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 630 

αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους,

οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον

καὶ Κροκύλει’ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,

οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,

οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο: 635

τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος:

τῷ δ’ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι. 

Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,

οἳ Πλευρῶν’ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην

Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν: 640

οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν,

οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος:

τῷ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι:

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Κρητῶν δ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν, 645

οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,

Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον

Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας,

ἄλλοι θ’ οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.

τῶν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε 650

Μηριόνης τ’ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ:

τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.

Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεί̈δης ἠύ̈ς τε μέγας τε

ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,

οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες 655

Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.

τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,

ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ,

τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος

πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. 660

Τληπόλεμος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,

αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα

ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος:

αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας

βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον: ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι 665

υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης.

αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων:

τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν

ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,

καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 670 

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐί̈σας

Νιρεὺς Ἀγλαί̈ης υἱὸς Χαρόποιό τ’ ἄνακτος

Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεί̈ωνα:

ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 675 

οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε

καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας,

τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην

Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλεί̈δαο ἄνακτος:

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 680 

νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,

οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,

οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,

Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,

τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς. 685

ἀλλ’ οἵ γ’ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο:

οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο:

κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς

κούρης χωόμενος Βρισηί̈δος ἠϋκόμοιο,

τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας 690

Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης,

κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,

υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος:

τῆς ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 

οἳ δ’ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα 695

Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων,

ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,

τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε

ζωὸς ἐών: τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.

τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο 700

καὶ δόμος ἡμιτελής: τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ

νηὸς ἀποθρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον Ἀχαιῶν.

οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν:

ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος

Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο 705

αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου

ὁπλότερος γενεῇ: ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων

ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος: οὐδέ τι λαοὶ

δεύονθ’ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα:

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 710 

οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηί̈δα λίμνην

Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,

τῶν ἦρχ’ Ἀδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν

Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν

Ἄλκηστις Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 715 

οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο

καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,

τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐὺ̈ εἰδὼς

ἑπτὰ νεῶν: ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα

ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. 720

ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων

Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν

ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου:

ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων: τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον

Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 725

οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν:

ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Ὀϊλῆος νόθος υἱός,

τόν ῥ’ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ. 

οἳ δ’ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,

οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, 730

τῶν αὖθ’ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε

ἰητῆρ’ ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων:

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.

οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,

οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα, 735

τῶν ἦρχ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός:

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,

Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν,

τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης 740

υἱὸς Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς:

τόν ῥ’ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια

ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας,

τοὺς δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν:

οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος 745

υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεί̈δαο:

τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας:

τῷ δ’ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ

οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί’ ἔθεντο, 750

οἵ τ’ ἀμφ’ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο

ὅς ῥ’ ἐς Πηνειὸν προί̈ει καλλίρροον ὕδωρ,

οὐδ’ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ,

ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠύ̈τ’ ἔλαιον:

ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 755 

Μαγνήτων δ’ ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός,

οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον

ναίεσκον: τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε,

τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν:… 760 

…Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ 816

Πριαμίδης: ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι

λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσι. 

Δαρδανίων αὖτ’ ἦρχεν ἐὺ̈ς πάϊς Ἀγχίσαο

Αἰνείας, τὸν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ’ Ἀφροδίτη 820

Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα,

οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε

Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης

ἀφνειοὶ πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο 825

Τρῶες, τῶν αὖτ’ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς

Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. 

οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ

καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,

τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ 830

υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων

ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε

στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα: τὼ δέ οἱ οὔ τι

πειθέσθην: κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. 

οἳ δ’ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο 835

καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,

τῶν αὖθ’ Ὑρτακίδης ἦρχ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν,

Ἄσιος Ὑρτακίδης ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι

αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 

Ἱππόθοος δ’ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων 840

τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον:

τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ’ ὄζος Ἄρηος,

υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. 

αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ’ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως

ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει. 845 

Εὔφημος δ’ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων

υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο. 

αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους

τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος,

Ἀξιοῦ οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν. 850 

Παφλαγόνων δ’ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ

ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,

οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο

ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ’ ἔναιον

Κρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους. 855 

αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον

τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.

Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής:

ἀλλ’ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν,

ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 860

ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους. 

Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος θεοειδὴς

τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίης: μέμασαν δ’ ὑσμῖνι μάχεσθαι. 

Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην

υἷε Ταλαιμένεος τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη, 865

οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας. 

Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων,

οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄρος ἀκριτόφυλλον

Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα:

τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην, 870

Νάστης Ἀμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα,

ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠύ̈τε κούρη

νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,

ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο

ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ’ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαί̈φρων. 875 

Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων

τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος.’»

 

«Ρε τρελέ, ρε μαλάκα, Όμηρο μού τσαμπουνάς;»
«Ναι, το κομμάτι που είναι γνωστό ως ‘Νεών κατάλογος’. Στο Β της Ιλιάδας,»

«Συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Όμηρο, ουτιδανέ χαμάλη;»

«Όχι βέβαια»

«Τότε τι; Μαζί με τις εξετάσεις, θα το βάλεις κι αυτό μες το βιβλίο;»

«Το ΄βαλα ήδη, όπως κι όλη τη συζήτησή μας αυτή»

«Μα, έστω κι αν είναι Όμηρος, είναι αρκετά βαρετό»

«Εγώ νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια μέσα στην ‘Ιλιάδα’, αν όχι το πιο ενδιαφέρον»

«Είσαι τρελός. Αυτό που κάνεις δεν υπάρχει»

«Και σκέψου ότι έβγαλα το ενδιάμεσο, τους στίχους 761-815»

«Γιατί τους έβγαλες;»

«Γιατί δεν είναι λίστα, γι΄ αυτό»

«Μεγάλη παραχώρηση, ρε μαλάκα»

«Γιατί, δεν είναι;»

«Ρε τρελέ, το ξαναβλέπω κι έχω να σου πω ότι αυτό εδώ στον Όμηρο, ο κατάλογος των καραβιών και των άλλων, δεν είναι σκέτος κατάλογος. Τόσα πράματα επιπλέον λέει, δεν καταγράφει ξερά. Λέει μέχρι και ιστορίες για τους βασιλιάδες ενδιάμεσα»

«Ναι, ο Όμηρος δεν είναι ταλιμπάν του γυμνού λιστογραφικού αναλεκτισμού»

«Ενώ εσύ είσαι»

«Ωραία το είπες. Είμαι και τους αναλεκτισμού και της λιστομανίας και των δύο μαζί»

«Είσαι παλαβός, δεν είναι λογοτεχνία αυτό. Αυτά είναι εξυπνάδες και καλά»

«Λες ν΄ αφαιρέσω τα ενδιάμεσα, να κρατήσω μόνο πόλεις – αρχηγούς – καράβια;»

«Σε αγνοώ και σου επισημαίνω, επιπλέον, ότι στον Όμηρο υπάρχει ποίηση. Είναι ποίημα, έχει μέτρο. Εσύ κάνεις κόπι πέιστ τις εξετάσεις που κόπηκαν-»

«Ε ναι, δεν τις έχει κάνει κανένας άλλος»

«…Και  και κάτι τρέχει στα γύφτικα»

«Εντάξει, μ΄ έπεισες. Σε κάποια επόμενη έκδοση αυτό το διήγημα θα το κάνω ποίημα, και μάλιστα παλαιόμορφο:  θα είναι οι μόνες ιατρικές εξετάσεις που θα ΄χουν ποιητικό μέτρο»

 

 

Διήγημα από το ανέκδοτο βιβλίο «Αυτά και οι μετακομίσεις».

Προηγούμενο άρθροΧειμώνα ανθίζει η τζαζ
Επόμενο άρθροΠοιος είναι «Ο Βασιλιάς της τζαζ»;

10 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Εύγε Δημήτρη, μου άρεσε πολύ και γέλασα με τους διαλόγους.
  Και βέβαια έχουν ενδιαφέρον οι λίστες, κι εκτός απ΄τον Όμηρο μου θύμισες και την αρχή της Καινής Διαθήκης:

  Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου

  1.Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυίδ, υιού Αβραάμ.
  2.Αβαάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού,
  3.Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ,
  4.Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νασσών, Νασσών δε εγέννησε τον Σαλμών,
  5.Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της Ρούθ, Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί,
  6.Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαυίδ τον βασιλέα. Δαυίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου,
  7.Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε τον Ασά,
  8.Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν,
  9.Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν,
  10.Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν,
  11.Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος.
  12.Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ,
  13.Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ,
  14.Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ,
  15.Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ,
  16.Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός.
  17.Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυίδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.
  18.Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ην. μνηστευθείσης γαρ μητρός αυτού Μαρίας τω Ιωσήφ, πριν ή συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου.
  19.Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής , δίκαιος ων και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν.
  20.Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατ’ όναρ εφάνη αυτώ λέγων. Ιωσήφ υιός Δαυίδ , μη φοβηθής παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκα σου. το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου.
  21.Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών.
  22.Τούτο δε όλο γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος.
  23.Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι μεθερμηνευόμενον μεθ΄ημών ο Θεός.
  24.Διεγερθής δε ο Ιωσήφ από του ύπνου εποίησε ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού,
  25.και ουκ εγίνωσκε αυτήν έως ου έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.

 2. Υπάρχουν τετοιες εξετάσεις;Ουτε απο τον ΟΜΗΡΟ καταλαβα τίποτε.Το πεζο φηλαδη η συζητηση μου εκανε κατι.Ελπιζω στο ποιημα να εχω και μεταφραση

 3. Επειδή είμαι υπέρ της λιτής λογοτεχνίας (αλλά και του φτωχού θεάτρου) θα προτιμούσα ένα διήγημα με μια λίστα με το ποιες ιατρικές εξετάσεις, τελικά, καλύπτονται αλλά και με ένα Όμηρο λιγότερο περιγραφικό.

 4. Επειδή είμαι υπέρ της λιτής λογοτεχνίας (αλλά και του φτωχού θεάτρου) θα προτιμούσα ένα διήγημα με μια λίστα με το ποιες ιατρικές εξετάσεις, τελικά, καλύπτονται αλλά και με ένα Όμηρο λιγότερο περιγραφικό.
  GROTOWSKI JERZY

 5. Πως σας ήρθε και βάλατε κάτι τέτοιο;
  Γκουγκλάρισα το όνομα Φύσσας και βρήκα μόνο τον ποδοασφαιριστή, τον μουσικό που σκότωσαν οι χρυσαυγίτες και έναν γιατρό.
  Υπάρχει αυτός ο “Δημήτρης Φύσσας” ή πρόκειται για συλλογικό καλαμπούρι; Και ο Όμηρος τι φταίει;

 6. Πολύ έξυπνο και όντως τολμηρό. Θα μπορούσε (λέω) να σταθεί και χωρίς τους ενδιάμεσους διαλόγους ή πιο σωστά με μια ελάχιστη “γέφυρα” προς τον Ομηρο. Γιατί την ώρα της ανάγνωσης το μυαλό τρέχει έτσι κι αλλιώς και κάνει τον δικό του εσωτερικό διάλογο.

 7. Λίστες. Αγαπημένες μυστικές πύλες. Γιατί συστοιχίζουν κάτω από το ίδιο φως φάλαγγες μαρτύρων, υπό την πρόφαση κάποιας κοινής ιδιότητας των τελευταίων. Δημιουργώντας έτσι συμπυκνώσεις. Μέσω των οποίων συμπυκνώσεων, ο εναργής παρατηρητής ανοίγεται προς τα όντα που τις απαρτίζουν, και μέσω αυτών των όντων, στο παν. Οι κατάλογοι ως κρυφά παράθυρα. Μυστικά περάσματα. «Άνοιξε κουδούνα!» Και περνάς Αλλού.

 8. Πήρα στο μέιλ μου και αναδημοσιεύω, με την άδεια του συγγραφέα, το παρακάτω (είχε ανέβει εδώ, νωρίτερα, μόνο η πρώτη παράγραφος):

  Λίστες. Αγαπημένες μυστικές πύλες. Γιατί συστοιχίζουν κάτω από το ίδιο φως φάλαγγες μαρτύρων, υπό την πρόφαση κάποιας κοινής ιδιότητας των τελευταίων. Δημιουργώντας έτσι συμπυκνώσεις όντων. Μέσω των οποίων συμπυκνώσεων, ο εναργής παρατηρητής ανοίγεται προς αυτά τα όντα που τις απαρτίζουν, και μέσω αυτών, στο παν. Οι κατάλογοι ως κρυφά παράθυρα. Μυστικά περάσματα. Ξεχασμένοι διάδρομοι. «Άνοιξε κουδούνα!» Και περνάς Αλλού.

  Δείτε http://www.jewishgen.org/InfoFiles/GermanOccs.htm με περίπου 1.500 ονομασίες επαγγελμάτων. Ο κατάλογος φτιάχτηκε και χρησιμοποιούταν στο Μπόρισλαβ και στο Μαουτχάουζεν από τους ναζί.

  Η πιο αγαπημένη λίστα: ο σκουπιδότοπος. Εκεί, η κοινή ιδιότητα των λημμάτων είναι «απόρριμμα». Οπότε η λίστα παραμένει ανοικτή σε οτιδήποτε. Για πάντα. Σ’ αυτήν μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενταχθεί ό,τι απορρίπτεται. Έτσι, μέσα σ’ ένα σκουπιδότοπο μπορεί κανείς να συλλογίζεται αενάως, εξετάζοντας το κάθε τι που πιάνει το μάτι, μελετώντας την ιστορία του, και το κυριότερο: ακουμπώντας τους ανθρώπους του, εκείνους που το άγγιξαν.

  Κι άλλη αγαπημένη λίστα: το ψηφιδωτό. Υπό την ιδιότητα της ψηφίδας, του κόσμου τα ετερόκλητα κομματάκια συνωστίζονται κατά χρωματικές ομάδες, δίνοντάς μας, όπως και στους σκουπιδότοπους, τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την αρμονία του σύμπαντος. Η πολυμορφία είναι πηγή ενότητας, ήξεραν οι βυζαντινοί.

  Είμαι από κείνους που βρίσκουν τους τηλεφωνικούς καταλόγους γοητευτικούς και που κατ’ επανάληψη περνούν χρόνο μελετώντας τους. Όπως και τα λεξικά. Τα βρίσκω συναρπαστικά αναγνώσματα. Οπότε υποθέτω ότι εκ των πραγμάτων η ταπεινότης μου ταξινομείται στους «ταλιμπάν του γυμνού λιστογραφικού αναλεκτισμού».

  Σιγά το κακό! Κι αυτή μια λίστα είναι…

  Typographos

 9. Ευχαριστώ όλους/όλες όσους/ες κάνατε τον κόπο να σχολιάσετε εδώ το πόνημά μου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ