Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί σε στήριξη του κλάδου του βιβλίου

0
136

Οι ευ­ρω­βου­λευ­τές που συμ­με­τέ­χουν στην Επι­τρο­πή Πο­λι­τι­σμού και Παι­δεί­ας, στη συ­νε­δρί­α­ση του Ιου­λί­ου, συ­ζή­τη­σαν τα θέ­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο κλά­δος του βι­βλί­ου στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση, όπως εί­ναι ο αθέ­μι­τος αντα­γω­νι­σμός και η έλ­λει­ψη χαρ­τιού. Πα­ράλ­λη­λα, εξέ­φρα­σαν την υπο­στή­ρι­ξή τους σε συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές, εκ­δό­τες και δια­νο­μείς.

Στο κεί­με­νο που εγκρί­θη­κε με 27 ψή­φους υπέρ, κα­μία κα­τά και 1 απο­χή, οι ευ­ρω­βου­λευ­τές εκ­φρά­ζουν τις ανη­συ­χί­ες τους για τις αυ­ξα­νό­με­νες τά­σεις λο­γο­κρι­σί­ας και αυ­το­λο­γο­κρι­σί­ας σε ορι­σμέ­να κρά­τη-μέ­λη, οι οποί­ες επη­ρε­ά­ζουν τον το­μέα του βι­βλί­ου. Επι­ση­μαί­νουν επί­σης ζη­τή­μα­τα όπως ο αθέ­μι­τος αντα­γω­νι­σμός με­τα­ξύ κυ­ρί­αρ­χων δια­δι­κτυα­κών δια­νο­μέ­ων και ανε­ξάρ­τη­των βι­βλιο­πω­λεί­ων, η έλ­λει­ψη χαρ­τιού και με­λα­νιού και το αυ­ξα­νό­με­νο κό­στος που προ­κα­λεί­ται από την ει­σβο­λή της Ρω­σί­ας στην Ου­κρα­νία.

«Εί­ναι η πρώ­τη φο­ρά εδώ και 10 χρό­νια που το Ευ­ρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο εστιά­ζει στις ανά­γκες αυ­τού του ση­μα­ντι­κού κλά­δου. Δια­μορ­φώ­σα­με τις συ­στά­σεις μας κα­τά τέ­τοιον τρό­πο ώστε να βοη­θή­σου­με τον κλά­δο να αντα­πε­ξέλ­θει στις πο­λυά­ριθ­μες προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζει σή­με­ρα, όπως η πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή βιω­σι­μό­τη­τα, η τε­χνη­τή νοη­μο­σύ­νη, η δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα των ηλε­κτρο­νι­κών βι­βλί­ων και ο δί­καιος αντα­γω­νι­σμός στην αγο­ρά», δή­λω­σε ο ει­ση­γη­τής Τό­μας Φραν­κόφ­σκι.

Συ­νε­χί­ζο­ντας, πρό­σθε­σε «στό­χος μας εί­ναι να προ­ω­θή­σου­με την ανά­γνω­ση και την έκ­δο­ση βι­βλί­ων στις χώ­ρες της ΕΕ, μέ­σω ποι­κί­λων πρω­το­βου­λιών, όπως εί­ναι το πρώ­το πρό­γραμ­μα βι­βλί­ου για παι­διά, η κα­θιέ­ρω­ση ει­δι­κού σή­μα­τος που θα προ­βάλ­λει τα ανε­ξάρ­τη­τα βι­βλιο­πω­λεία στην ΕΕ και η ει­σα­γω­γή πο­λι­τι­στι­κών κου­πο­νιών».

Εν­θάρ­ρυν­ση της με­τά­φρα­σης

Η έκ­θε­ση κα­λεί την Επι­τρο­πή και τα κρά­τη-μέ­λη να στη­ρί­ξουν τη με­τά­φρα­ση βι­βλί­ων σε πε­ρι­φε­ρεια­κές, μειο­νο­τι­κές και λι­γό­τε­ρο χρη­σι­μο­ποιού­με­νες γλώσ­σες και γε­νι­κά σε άλ­λες γλώσ­σες εκτός της αγ­γλι­κής, κα­θώς και τη με­τά­φρα­ση ευ­ρω­παϊ­κών μη λο­γο­τε­χνι­κών βι­βλί­ων.

Στή­ρι­ξη των παι­δι­κών βι­βλί­ων

Υπο­γραμ­μί­ζο­ντας τη ση­μα­σία της παι­δι­κής ανά­γνω­σης, τα μέ­λη προ­τεί­νουν, για πα­ρά­δειγ­μα, τη δη­μιουρ­γία κα­τη­γο­ρί­ας παι­δι­κών βι­βλί­ων στο Ευ­ρω­παϊ­κό Βρα­βείο Λο­γο­τε­χνί­ας (EUPL), κα­θώς και ένα πα­νευ­ρω­παϊ­κό «πρό­γραμ­μα πρώ­του βι­βλί­ου», που θα δί­νει στο παι­δί το πρώ­το του βι­βλίο κα­θώς και μια κάρ­τα βι­βλιο­θή­κης.

Προ­ώ­θη­ση της ανά­γνω­σης

Επι­ση­μαί­νο­ντας τη στα­θε­ρή μεί­ω­ση της ανά­γνω­σης, η Επι­τρο­πή Πο­λι­τι­σμού και Παι­δεί­ας ζη­τά να γί­νουν τα βι­βλία πιο προ­σι­τά στο κοι­νό, με την κα­θιέ­ρω­ση μη­δε­νι­κού ΦΠΑ για όλες τις μορ­φές βι­βλί­ων στα κρά­τη-μέ­λη. Προ­τεί­νει επί­σης τη δια­νο­μή «πο­λι­τι­στι­κών κου­πο­νιών» που θα μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την αγο­ρά ευ­ρω­παϊ­κών λο­γο­τε­χνι­κών έρ­γων. Τέ­λος, οι ευ­ρω­βου­λευ­τές ανα­φέ­ρουν ότι το πο­σο­στό βι­βλί­ων προ­σβά­σι­μων στα άτο­μα με ανα­πη­ρία εξα­κο­λου­θεί να εί­ναι χα­μη­λό.

Πρά­σι­νη με­τά­βα­ση του κλά­δου

Η Επι­τρο­πή και τα κρά­τη-μέ­λη πρέ­πει να στη­ρί­ξουν τον κλά­δο στην πρά­σι­νη με­τά­βα­ση σε όλα τα τμή­μα­τα της αλυ­σί­δας εφο­δια­σμού, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της χρή­σης πρώ­των υλών, της βιώ­σι­μης συ­σκευα­σί­ας και των με­τα­φο­ρών που απαι­τού­νται για την πα­ρα­γω­γή και τη δια­νο­μή των τυ­πω­μέ­νων βι­βλί­ων. Σύμ­φω­να με τους ευ­ρω­βου­λευ­τές, τα προ­γράμ­μα­τα «εκτύ­πω­σης κα­τ’ απαί­τη­ση» και οι πε­ριο­ρι­σμοί για την πολ­το­ποί­η­ση των βι­βλί­ων θα μπο­ρού­σαν να εξα­σφα­λί­σουν με­γα­λύ­τε­ρη βιω­σι­μό­τη­τα στον κλά­δο.

Ο κλά­δος του βι­βλί­ου εί­ναι μια από τις με­γα­λύ­τε­ρες πο­λι­τι­στι­κές και δη­μιουρ­γι­κές βιο­μη­χα­νί­ες στην Ευ­ρώ­πη, με πε­ρί­που 600.000 τί­τλους, που εκ­δί­δο­νται ετη­σί­ως και με πε­ρισ­σό­τε­ρους από μι­σό εκα­τομ­μύ­ριο ερ­γα­ζό­με­νους στη συ­νο­λι­κή αλυ­σί­δα αξί­ας. Σύμ­φω­να με την Ομο­σπον­δία Ευ­ρω­παϊ­κών Εκ­δο­τών (FEP), τα έντυ­πα βι­βλία αντι­προ­σω­πεύ­ουν πε­ρί­που το 85% των πω­λή­σε­ων στην ευ­ρω­παϊ­κή αγο­ρά και προ­τι­μώ­νται ιδιαί­τε­ρα από τους νέ­ους ανα­γνώ­στες. Ταυ­τό­χρο­να, πολ­λά από τα ευ­ρω­παϊ­κά παι­δι­κά βι­βλία τυ­πώ­νο­νται στην Ασία λό­γω μη επαρ­κούς πα­ρα­γω­γι­κής ικα­νό­τη­τας στην Ευ­ρώ­πη.

(Ιού­λιος 2023)

 

Προηγούμενο άρθροΈνας πολιτισμός και μια «ανθρωπολογία» των εξαιρέσεων (του Στέφανου Δημητρίου)
Επόμενο άρθρο«Βατράχια» – Ένας γλυκόπικρος Αριστοφάνης (της Όλγας Σελλά)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ